Famciclovir
신기능 저하

신기능 저하

Herpes labialis

CrCl ≥60

1.5 g PO (single dose)

CrCl 40-59

750 mg PO (single dose)

CrCl 20-39

500 mg PO (single dose)

CrCl <20, HD

250 mg PO (single dose)

Genital herpes recurrent in immunocompromised patients

CrCl ≥60

1 g PO q12h x1d

CrCl 40-59

500 mg PO q12h x1d

CrCl 20-39

500 mg PO (single dose)

CrCl <20, HD

250 mg PO (single dose)

Orolabial or genital herpes recurrent in HIV-infected

CrCl ≥40

250 mg PO q12h

CrCl 20-39

125 mg PO q12h

CrCl <20, HD

125 mg PO q24h

Herpes zoster

CrCl ≥60

500 mg PO q8h

CrCl 40-59

500 mg PO q12h

CrCl 20-39

500 mg PO q24h

CrCl <20, HD

250 mg PO q24h